Menü átugrása

Adatvédelem

A kezelt adatok köre, jogalapja, célja és ideje

Szállásfoglalás esetén a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges adatokat kérünk a foglalótól. Ez kiterjed a vendégek és az esetlegesen hozni kívánt kutyák vagy macskák számára, a tartózkodás idejére, a bérelni kívánt szállástípusok, parkolóhelyek valamint az étkezés kérő személyek számára, a kapcsolattartáshoz valamint számlázáshoz szükséges adatokra, valamint a foglaló esetleges megjegyzéseire. A szolgáltatás nyújtása során kapott adatokat a jog által megkövetelt ideig tároljuk.

Sütik

Google Analytics szolgáltatást, mint külső kiszolgálót használunk személyhez nem köthető, aggregált statisztikai adatok gyűjtésére. A szolgáltatás igénybevétele során nem adunk át személyes adatokat a szolgáltatónak. A Google Analytics a böngésző által rendelkezésére bocsátott IP címeket anonimizáltan tárolja. Ez a szolgáltató sütiket használ, amelyek a legutóbbi látogatástól számított 14 hónapig élnek. A szolgáltatás minden oldalon letiltható a Google Analytics által biztosított böngésző‑kiegészítő telepítésével. A sütikkel kapcsolatban bővebben a Google oldalán lehet olvasni.

16 éven aluliak

Az oldal foglalási funkcióját csak a 18. életévét betöltött személyek használhatják.

Az érintett jogai

Hozzáférési jog: Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Az érintett jogosult információt kapni az adatkezelés céljáról, az érintett adatok kategóriáiról, azon címzettekről, akikkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk (ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket) illetve az adatok tárolásának tervezett időtartamáról vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjairól. Ezekről bővebben jelen oldalon lehet tájékozódni.

Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult rá, hogy a részünkre bocsátott adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, azokat az eredeti adatkezelő akadályoztatása nélkül egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy (amennyiben ez technikailag megvalósítható) a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását kérje.

Az adatkezelés korlátozásához, az adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez való jog: Az érintett jogosult rá, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben vitatja a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes és a törlés helyett azok felhasználásnak korlátozását szeretné; az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; ha tiltakozik az adatkezelés ellen (addig, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e). Ilyen korlátozás esetén az adatokat csak tárolni lehet, kezelni csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet. A korlátozás feloldásáról az adatkezelő az érintettet előzetesen tájékoztatja. A fenti körülmények esetén kérheti az adatok helyesbítését vagy törlését is.

A tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése ellen. Ilyen esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, kivéve, ha ez a felek közötti szerződés teljesítése érdekében szükséges. Az érintettnek ilyen esetben is jogában áll az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérni, álláspontját kifejezni, és a döntéssel szemben kifogást nyújtani be.

Probléma esetén

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekkel és kifogásokkal az alábbi címen lehet keresni minket:

Név: Tavirózsa kemping Kft.
Cím: 2337 Délegyháza Nomád part 4-5.
E-mail cím:

A kérelmekre a tőlünk telhető leghamarabb, legkésőbb két héten belül válaszolunk.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban vizsgálat kezdeményezhető a hatóságnál. Az érintett a lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt bírósági eljárást is indíthat. Minden esetben igyekszünk teljes mértékben együttműködni a panaszossal, ezért eljárás kezdeményezése előtt a gyorsabb és hatékonyabb panaszkezelés érdekében érdemes a fenti e-mail címen megkeresni bennünket.

A hatóság elérhetőségei:
Levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Weboldal: http://www.naih.hu
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Ikonkészlet

By Made by Made, AU